Öppna bilden i nytt fönster

Allmän information, stationära bly/syra-batterier1. Installering av fyllda och laddade batterier
Före installering skall alla celler/block inspekteras mot mekaniska skador. Montera celler/block med korrekt polaritet. Om nödvändigt rengöres poler och anslutningar. Anslutningar skall monteras korrekt med ett åtdragningsmoment på de medföljade 10mm terminalskruvarna av 22-Nm. Observera BAE installationsinstruktioner. Kontrollera elektrolytnivåerna i alla celler. Om nödvändigt påfylles destillerat vatten enligt specifikation DIN 43 530 del 4 på de celler som har låg nivå. Var uppmärksam på att elektrolytnivåerna kommer att stiga under laddning. Anslut batteriet till DC- strömmatning med avstängd laddare, batterisäkringarna borttagna och lasten frånkopplad, säkerställ att polariteten är rätt ansluten; positiv terminal på batteriet till positiv terminal på laddaren. Mot celler med flera parallella poler skall alla poler förses med samma kabeltvärsnitt och längd på kablar. Koppla in laddaren och ladda enligt punkt 2.2. Den första laddningssekvensen skall övervakas för att säkerställa att inga gränser överskrides, samt att inga oacceptabla temperaturer uppstår. När laddningen är färdig, stäng av laddaren eller välj driftsladdning i enlighet med punkt 2.3.

2. Drift
Vid drift av stationära batteriinstallationer skall DIN EN 50272-2 följas.

2. Laddning
Urladdningskapacitet, strömmar och spänningar är specificerade under punkt 6. Urladda aldrig batteriet under den specificerade slutspänningen. Urladda aldrig mer än till den specificerade kapaciteten. Ladda upp batteriet igen omedelbart efter att helt eller delvis ha urladdats.

2.1 Urladdning
Laddning får endast ske med likström. Laddningsproceduren utföres till sina respektive gränsvärden enligt nedan:

  • DIN 41 773: IU – karaktäristik.
  • DIN 41 774: W – karaktäristik
  • DIN 41 776: I – karaktäristik

Gränsvärdena för laddningsströmmar och rippelströmmar (se 2.6) får aldrig överstigas. Laddning vid idrifttagning av ett fyllt och laddat batteri utföres enl. följande: a) Användes en laddare med IU karaktäristik med en stigande spänning på (2,33 – 2,40V) x Antal celler, med automatisk omkoppling till driftsspänning se 2.3a, “standby” drift). Är total laddningstid minimum 12 timmar. b) Användes laddare med “boost” funktion (W karaktäristik eller I karaktäristik) skall lasten vara bortkopplad tills slutspänningen nås (2,60 – 2,75V) x Antal celler. Laddningen skall övervakas och stängas av när full uppladdningsstatus har uppnåtts, alternativt gå över till underhållsladdning enligt. 2.3a. Laddningstiden är ca. 6 – 8 timmar. c) Användes laddare med IU karaktäristik enligt underhållsladdning (se 2.3a). Full kapacitet uppnås efter första urladdningscykeln. Ca. 95 % av kapaciteten uppnås efter en vecka. Fulladdad status har uppnåtts då cellspänningen och syrevikt inte ökar under en 2 timmars period.

.2.3 2Standby" drift/"buffert" drift
I denna situation skall last, DC laddare och batteri vara parallellkopplade. Därvid blir laddspänning driftsspänning och batterispänning lika. a) Under standby drift (underhållsladdning) skall laddningsaggregatet ha kapacitet att uppnå max lastström, och laddström till batteriet. Batteriet levererar endast ström då laddaren uppnått sin max. kapacitet. Laddspänningen vid 20°C skall justeras mot OPzS till (2,23 x Antal celler)+ – 1 %, skall mätas på batteriterminalerna. b) Under “buffer drift” kan inte laddningsaggregatet klara av att försörja max lastström. Lastströmmen kan temporärt överstiga maxkapaciteten från laddningsaggregatet. Under detta förhållande levererar batteriet ström till lasten. Batteriet är aldrig fulladdat. Beroende på lasten skall laddspänningen sättas till (2,25 – 2,30V) x Antal celler.

Återuppladdning
Efter en urladdning kan batteriet återuppladdas med driftspänningen (se 2.3a). genom att reducera laddningstiden kan återuppladdningen ske med (2,33 – 2,40V) x Antal celler och med automattisk reduktion tills spänningen under 2.3a. uppnåtts Återuppladdningstiden beror på den valda laddningsproceduren och tillgänglig laddström; som en regel behövs 12 – 24 timmar med en initiell laddström på mellan 2*I10 – 0,5*I10.

2.5 Utjämningsladdning
Efter en djupurladdning eller en ofullständig uppladdning, är en utjämningsladdning nödvändigt. Denna kan utföras som följer: a) Med en stigande laddspänning på 2,33 – 2,40V/cell upp till ett maximum på 72 timmar. b) Med en laddningsström i enlighet med I eller W-karaktäristik (se 2.6) Då det är möjligt att den tillåtna laddspänningen kan överstigas, skall det tags möjlig hänsyn till att stänga av lasten. Överstiger temperaturen tillåtet max. värde på 55°C, skall laddning antingen stoppas, eller fortsättas med reducerad ström, eller ändras till underhållsnivå för att få en nödvändig temperatur sänkning. Utjämningsladdningen är färdig då syrevikten och spänningen över en enkelcell inte längre ökar under en 2 timmars period .

2.6 Laddningsströmmar
Laddningsströmmen begränsas inte så länge batterispänningen är under gasningsspänning på 2,40V x Antal celler. Därefter skall laddningsströmmen begränsas. Gränser mot laddningsström över 2,40V x Antal celler pr. 100 Ah nominell kapacitet

Laddningsprocess

Laddningsström pr. 100Ah

Cell spänning

I-karaktäristik

5.0 A

2.60 – 2.75 V/cell

W-Karaktäristik

7.0 A

vid 2.40 V/cell

 

3.5 A

vid 2.65 V/cell

Vid återuppladdning upp till 2,4V/cell kan effektivvärdena på AC rippelströmmen temporärt nå max 20A / 100Ah nominell kapacitet. Efter återuppladdning och vid underhållsladdning i ”standby” drift eller ”buffer” drift, skall aldrig effektivvärdet av AC rippelströmmen överstiga 5A / 100Ah nominell kapacitet.

2.7 Batteritemperatur
Alla tekniska data är baserat på 20°C. Det ideala temperaturområde är 20°C + – 5K. Det rekommenderade temperaturområdet är 10°C till 30°C. Högre temperaturer reducerar livslängden. Lägre temperaturer begränsar den uppnådda kapaciteten. Det är inte tillåtet att överstiga temperaturgränsen på 55°C.

2.8 Temperaturkompenserad laddspänning
Temperaturkompenserad justering av laddspänning inom månadsgenomsnitt av batteritemperaturen mellan 10°C till 30°C är inte nödvändigt. Vid temperaturer under 10°C som månadsgenomsnitt bör laddspänningen ökas med (-0,005V/K pr. cell) för snabbare uppladdning. Över 30°C som månadsgenomsnitt bör laddspänningen reduceras med (-0,004V/K pr. cell) för att reducera vattenförbrukning och korrosion.

2.9 Elektrolyt
Elektrolyten består av utspädd svavelsyra. Nominell specifik syrevikt på elektrolyten vid fulladdad status vid 20°C och max elektrolytnivå är + – 0,01kg/l Vid högre temperaturer reduceras syrevikten; vid lägre temperaturer Ökar den. Temperatur korrektionsfaktor är -0,0007 kg/l per K. Exempel: Syrevikt 1.23 kg/l vid + 35° C motsvarar 1.24 kg/l vid + 20° C. Syrevikt 1.247 kg/l vid + 10 oC motsvarar 1.24 kg/l vid + 20° C.

2.10 Cykliska applikationer (exempelvis solcellsanläggningar)
Urladdningen skall begränsas till 80% D.O.D. Inom 1 till 4 veckor skall cellerna laddas upp till 100%. Vid regelbundna urladdningar på ca. 0,2* C100 skall en laddspänning från 2,30V till 2,35V/cell användas. Vid regelbundna urladdningar från 0,2 till 0,3*C10 skall laddspänningen vara 2,35V till 2,40V/cell. Vid dagliga urladdningar större än 0,3*C10 kommer en förstörande beläggning av syra att uppträda om inte en gasande laddning utföres en gång per vecka.

3 Underhåll av batteriet
För att undgå läckageströmmar med medföljande brandfara, skall batteriet hållas rent och torrt. Endast rent vatten får användas vid rengöring inga rengöringsmedel eller lösningsmedel får användas. Undvik elektrostatiska urladdningar. Då elektrolytnivån har sjunkit ned till ”MIN” markeringen, skall destillerat vatten som specificeras under DIN 43 530 del 4 (max ledningsförmåga 30uS/cm), påfyllas upp till ”MAX” märket.
Att mätas och loggas var 6 månad:

  • Batterispänning
  • Spänningar på några celler/block (pilotceller)
  • Yttertemperatur på pilotceller samt omgivningstemperatur


Att mäta och loggföras var 12:e månad:

  • Spänningar och yttertemperaturer på alla celler/block skall mätas och loggföras
  • Kopplingar, stativ och ventilation skall kontrolleras


Avviker underhållsladdningen på enkelceller med mer än +0,1V eller -0,05V från genomsnittsvärdena (se 2.3), bör servicepersonal kontaktas.4 Testning
Test skall utföres enligt. DIN 43 539 del 1 och 4, och IEC 896 – 1. Speciell testinstruktion, för att testa driftsäkerheten i enlighet med DIN VDE 0107 och DIN VDE 0108 skall observeras.

5 Lagring eller driftavbrott
Då fyllda bly/ syra ackumulatorer tas ur drift under en längre tid skall de förvaras fullt laddade i en torr och frostfri lokal. För att undgå att bli förstörda skall periodisk underhållsladdning (var 6. vecka), eller permanent underhållsladdning, utföras.

6 Transport
BAE celler och block är skyddade mot kortslutning. De möter de tyska bestämmelserna som farlig gods på väg eller järnväg (GGVS, GGVE, ADR), om de är oskadade, säkrade mot rörelser eller vältningsrisk, samt är säkert fastsatta på pallar (ADR, annex A, kapitel 3,3, speciell bestämmelse 598). Dessa celler/batterier är farlig gods vid sjö- och lufttransport. Deklaration och packning skall motsvara kraven enligt IMDG-kod eller IATTA-DGR. Celler/batterier utan elektrolyt är generellt inte farligt gods i något transportsammanhang.

Här kan du se pris, lagerstus och lägga artikeln i din kundvagn. I kundvagnen kan du sedan få reda på mer information om t.ex leveransdatum

Best.nr. Benämning Pris utan rabatt Val.just. pris Pris Saldo Antal