Öppna bilden i nytt fönster

Allmän information, ventilreglerade bly/syra-batterier

Generellt
Ventilreglerade bly/ syra- batterier skall aldrig påfyllas med vatten. Ventilerna skall inte öppnas då tillförsel av syre kommer att urladda cellerna. Under laddning utvecklas väte som släpps ut via ventilerna. Observera ventilationsinstruktion EN 50272-2:2001. Skydda batterierna mot direkt solljus. Observera EN 50272-2_2001 som gäller installation och drift av stationära batterier. Batteriet skall installeras och skötas så att omgivningstemperaturen mellan celler/block i ett batteri är < 3K.

1. Installation av batterier
Installera stativet eller kabinettet avsett för installationen på rätt plats. Inspektera alla celler/block för mekaniska skador. Celler/block skall användas stående eller där motsvarande fästen beställts i horisontell position. Följ vår INSTALLATIONSINSTRUKTION. Vid horisontell installation observera speciellt vårt Supplement till installationsinstruktion den är speciellt anpassad för stora batterier. För batterier i parallelldrift skall det tillses att samma termiska driftförhållande och samma elektriska inkopplingsmotstånd används. Normalt skall inte mer än 4 strängar/ enheter parallellkopplas. Montera celler/block med korrekt polaritet. Avståndet mellan celler/block skall vara 10mm. Om nödvändigt skall ytan på poler/kontakter rengöras. Kopplingar fastsatta med 10mm polskruvar skall dras med ett moment av 22Nm för OPzV, OGiV. Vid installation använd kabelhållare för att undvika att kablarna vrider sig då polbultarna dras åt.

2. Färdigställande
Anslut batteriet till DC- strömmatning med avstängd laddare, batterisäkringarna borttagna och lasten frånkopplad, säkerställ att polariteten är rätt ansluten; positiv terminal på batteriet till positiv terminal på laddaren. Har celler/block varit lagrade under mer än 4 veckor, kontrollera öppen kretsspänning (OCV) innan laddning påbörjas för att säkerställa optimal laddningsstatus.

  • Laddning enligt 3.2C, om cellerna har OCV >2,08V.
  • Där cellerna har OCV < 2,08V skall laddning utföras enligt 3.2a eller 3.2b. I fallet 3.2a, skall laddning ske 1dag/mån. Detta med bakgrund av lagringstiden och för att utjämna laddningsstatusen på celler/block.
  • Har cellerna en OCV > 0,02V under genomsnittet, skall batteritillverkaren kontaktas.


Den första laddningssekvensen skall övervakas, detta för att förhindra att gränsvärden överskrides och för att oacceptabla temperaturer uppstår. Då laddningen är färdig skall laddaren stängas av eller kopplas om till underhållsladdning enligt 3.3a

3. Drift
3.1 Urladdning

Urladdningskapacitet, strömmar och spänningar finns specificerade på respektive produktsida i prospektet. Urladda aldrig batteriet till under den specificerade slutspänningen. Urladda inte mer än till den specificerade kapaciteten. Ladda batteriet omedelbart efter en hel eller delvis urladdning.

3.2 Laddning av nytt batteri
Laddning sker endast med likström. Endast laddare med IU- eller IUI- karaktäristik enligt DIN 41 773 får användas. Gränserna för laddströmmar och rippelströmmar (se 3.6) får inte överskridas. Följande procedurer skall användas: a) Används en laddare med IU karaktäristik med ökad laddspänning på 2,33 - 2,40V/cell, och med automatisk återkoppling till driftspänning (se 3,3) blir den totala laddningstiden min. 1 dag. b) Används en laddare med IUI- karaktäristik upp till en laddspänning på (2,33-2,40V) x antal celler, och fortsatt laddning med en tilläggström på max. 1,5A pr. 100Ah10, kommer batterispänningen att nå 2,6- 2,75V/ x antalet celler. Kontrollera om lasterna måste bortkopplas. Uppstår temperatur över 45°C skall laddningen avbrytas. Full laddning uppnås då cellspänningen inte har ökat under en period av 2 timmar. Totala laddningstiden är 8- 12 timmar. c) Används normal laddspänning (se3.3) kommer 95% av kapaciteten att uppnås efter ca. 4 veckor.

3.3 "standby" drift/"buffert" drift
Med detta menas att lasten, batteriet och likriktaren är parallellkopplade. Således är laddspänningen både driftspänning och systemspänning. a) Under
"standby" drift skall DC- strömmatningen alltid klara av att leverera max. lastström och laddningsström till batteriet. Batteriet levererar ström endast då DC- strömmatningen inte är tillräcklig. Laddspänningen vid 20°C skall ställas till (2,25V ± 1%) x antalet OPzV- och OGiV celler. Antalet celler pr. block erhålles genom att dela nominell blockspänning med 2. b) vid "buffert" drift klarar inte DC- strömförsörjningen alltid att leverera max. lastström. Lastströmmen kan temporärt överstiga kapaciteten till DC strömmatningen. Under denna tid kommer batteriet att leverera ström. Beroende av lasten, och att ha konsulterat batterileverantören, skall laddspänning ställas till (2,25-2,30V) x antalet celler.

3.4 Återuppladdning
Efter en urladdning kan batteriet återuppladdas med driftspänning (se 3.3a). För att reducera laddningstiden kan återuppladdningen ske med (2,33-2,40V) x antalet celler och med automatisk reduktion enligt 3.3a. Återuppladdningstiden beror på disponibel laddningsström; som en regel utnyttjas 12 - 24 timmar med en initiell laddström på mellan 2*I
10- 0,5*I10.

3.5 Utjämningsladdning
Efter en djupurladdning eller en avbruten uppladdning, är det nödvändigt med en utjämningsladdning. Denna utförs som följer: a) Med en ökad laddspänning på 2,33- 2,40V/cell upp till ett maximum på 72 timmar. b) Med en laddningsström enligt I- karaktäristiken (se3.6). Då det är möjligt att den tillåtna laddspänningen kan överstigas, skall största möjliga hänsyn tas att exempelvis koppla från lasten. Om max temperaturen 45°C, uppnås skall laddningen antigen avbrytas eller, fortgå med reducerad ström, alternativt ändras till underhållsladdning detta för att få en temperatur sänkning. Utjämningsladdningen är slutförd då cellspänningarna inte längre ökar under 2 timmar.

3.6 Laddningsström
Laddströmmen är inte begränsad då laddspänningen ligger under gasningsnivån på 2,40V x antalet celler. Ökas laddspänningen kommer laddströmmen att begränsas.
Gränsen för laddström pr. 100Ah nominell kapacitet över gassningsspänning på 2,40V/cell

Laddningsprocess I- karaktäristik

Laddningsström 1,5A

Cellspänning 2,60- 2,75V/cell

Under återuppladdningen till 2,40V/cell kan RMS värdena av AC rippelströmmen temporärt tillåtas att nå max. 20A/100Ah10. Efter återuppladdning med utjämningsnivå nivå (float) eller "buffert" drift, skall inte rippelströmmen överstiga 5A/100AhC10.

3.7 Batteritemperatur
All teknisk data baseras på följande: OPzV och OGiV 20°C. Rekommenderat temperaturområde är 10°C till 30°C. Högre temperaturer reducerar livslängden. Lägre temperatur begränsar den tillgängliga kapaciteten. En ökning av temperaturen från 45°C upp till 55°C är endast tillåten under korta perioder.

3.8 Temperaturkompenserad laddspänning
Temperaturkompensation av laddspänning inom månadsgenomsnittet av batteritemperaturer från 10°C till 45°C skall inte göras. En sänkning av laddspänningen vid temperaturer över 20°C påverkar den fulladdade statusen för cellen. Vid temperaturer under 10°C som ett månadsgenomsnitt, skall laddspänningen ökas med (-0,004V/K pr cell) för snabbare uppladdning.

3.9 Elektrolyt
Elektrolyten är utspädd i svavelsyra som omformats till GEL, med hjälp av mikroporös SiO
2.

3.10 Cykliska applikationer (exempelvis solcellsanläggningar)
Urladdningar skall begränsas till 80% D.O.D. Vid vanlig urladdning på ca. 0,4' C10, användes en laddspänning på 2,30V till 2,35V/cell. Vid vanliga urladdningar på 0,4 till 0,6'C10, används en laddspänning på 2,35V till 2,40V/cell. Inom 1-4 veckor skall cellerna laddas till 100%.

4 Underhåll av batteriet
För att undgå läckageströmmar med medföljande brandrisk, skall batteriet hållas rent och torrt. Tvätta endast med rent vatten, rengörningsmedel eller lösningsmedel är ej tillåtna. Undgå elektrostatiska laddningar. Att mäta och loggföras var 6:e månad:

  • Batterispänning
  • Spänningar på några celler/block (pilotceller)
  • Yttertemperatur på pilotceller samt omgivningstemperatur


Att mäta och loggföras var 12:e månad:

  • Spänningar och yttertemperaturer på alla celler/block skall mätas och loggföras
  • Kopplingar, stativ och ventilation skall kontrolleras


Då utjämningsspänningen på enkelceller avviker med mer än +0,2V eller 0,1V från genomsnittsvärdena (se 3.3) och där yttertemperaturen på de olika cellerna/blocken avviker med mer än 3K, skall servicepersonal kontaktas.5 Tester
Tester skall utföras enligt IEC 896-2. Observera speciella testinstruktioner för att verifiera driftsäkerheten enligt DIN VDE 0107 och DIN VDE 0108.

6 Lagring eller driftavbrott
Skall batterierna lagras, eller tas ur drift under en längre period, skall förvaring ske i fulladdat tillstånd i en torr och frostfri lokal. För att undvika skador under lagring, skall en av följande 2 metoder utnyttjas: a) Utjämningsladdning var 3dje månad. Är rumstemperaturen högre än 25°C, skall kortare intervaller användas. b) Underhållsladdning enligt 3.3a.

7 Transport
BAE celler/batterier är kortslutningssäkra. De betraktas inte som farligt gods enligt transportreglementet för väg och tåg (ADR, RID) då de inte uppvisar någon skada samt är säkrade mot hasning, vältning och förstörelse. De kan också staplas på pallar enligt ADR speciella regel 598 (kap. 3.3). Vid sjö eller lufttransport av celler/batterier skall IMDG- koden eller IATA- DGR följas.

Här kan du se pris, lagerstus och lägga artikeln i din kundvagn. I kundvagnen kan du sedan få reda på mer information om t.ex leveransdatum

Best.nr. Benämning Pris utan rabatt Val.just. pris Pris Saldo Antal