Öppna bilden i nytt fönster

YUASA

Batteritestning

Yuasa-batterier som säljs som utbytesdelar har en garanti som endast gäller tillverknings- eller materialfel. Vid ett sådant garantikrav ska batteriet returneras med inköpsbevis till Yuasa-återförsäljaren där batteriet köptes för testning. Återförsäljaren demonterar och monterar batteriet utan kostnad inför testningen.

 • Återförsäljaren har rätt att testa och vid behov ladda batteriet innan garantikravet accepteras.
 • Detta påverkar inte kundens lagstiftade rättigheter på något sätt.
 • Denna garanti omfattas av försäljningsvillkoren från Yuasa Battery Sales (UK) Ltd.
 • Garantin gäller endast köparen av batteriet och kan inte överföras till tredje part.

 

Batterisortiment

Användning

Garanti mot tillverknings- eller materialfel

7000- och 9000-serien

Personbilar och lätta transportfordon

1 år + konsumentlagen

5000-serien

Personbilar och lätta transportfordon

1 år + konsumentlagen

3000-serien

Personbilar och lätta transportfordon

1 år + konsumentlagen

Auxiliary

Personbilar

1 år + konsumentlagen

Cargo HD

Transportbilar, lantbruk och anläggning

1 år + konsumentlagen

Cargo SHD

Transportbilar, lantbruk och anläggning

1 år + konsumentlagen

LeisureLine

Fritid

1 år + konsumentlagen

MarineLine

Marin

1 år + konsumentlagen

Classic

Bilar, transportfordon, lantbruk, anläggning

1 år + konsumentlagen

Motorcyklar

Motorcyklar, terrängfordon, vattenskotrar

1 år + konsumentlagen


Viktiga undantag
Denna garanti gäller inte för batterier som monterats som originalutrustning eller används på följande områden:

Taxibilar

Inkl. personbilar
som används som taxi eller hyrbilar

1 års garanti mot tillverknings- eller materialfel

Personbilar (utom lätta transportfordon)

Används i två- eller treskift dagligen

1 års garanti mot tillverknings- eller materialfel

Ambulanser

 

1 års garanti mot tillverknings- eller materialfel

Polisbilar

 

1 års garanti mot tillverknings- eller materialfel

Brandbilar

 

1 års garanti mot tillverknings- eller materialfel

Bilar för persontransport

 

1 års garanti mot tillverknings- eller materialfel

Släp- och husvagnar

 

6 månaders garanti mot tillverknings- eller materialfel

Gräsklippare

 

6 månaders garanti mot tillverknings- eller materialfel

Eldrivna rullstolar

 

6 månaders garanti mot tillverknings- eller materialfel

Eldrivna cyklar/trehjulingar

 

6 månaders garanti mot tillverknings- eller materialfel

Elstängsel

 

6 månaders garanti mot tillverknings- eller materialfel

TV-apparater

 

6 månaders garanti mot tillverknings- eller materialfel

Golfvagnar och golfbilar

 

6 månaders garanti mot tillverknings- eller materialfel

Nödbelysning

 

6 månaders garanti mot tillverknings- eller materialfel

Övrig stationär användning inkl. beredskap

 

6 månaders garanti mot tillverknings- eller materialfel


Denna garanti täcker inte

 • Sulfatering
 • Slitage
 • Djupcykling
 • Överladdning
 • Fysiska skador
 • Felaktig användning


Garantiperioden startar

 • Originalbatteri: från inköpsdatum
 • Kostnadsfritt utbytesbatteri: från originalbatteriets inköpsdatum


Detta garantiåtagande utesluter

 • Fel som uppstår på grund av slitage, felaktig användning och försummelse,
  före eller under användningen. Exempel är överladdning, djupcykling, sulfatering och underladdning
 • Fel som uppstår på grund av att annan vätska än destillerat eller avjoniserat vatten använts
  eller andra åtgärder som inte rekommenderas för Yuasa-batterier
 • Användning av en batterityp i ett fordon som batteritypen inte rekommenderas för
  eller då batteriet monterats och tagits i drift på felaktigt sätt.
 • Inga garantianspråk accepteras utan daterat inköpsbevis.

Yuasa blybatterier uppfyller de högsta kvalitetskraven. Batterierna är tillverkade för att uppfylla eller överträffa fordonstillverkarnas krav och specifikationer.

Trots detta är det viktigt att känna till följande: Ett fyllt blybatteri är en ”levande” produkt. Det har en bestämd livslängd, vare sig det lagras eller används. Alla batterier som en gång fyllts på kommer långsamt att laddas ur. Ju högre temperaturen och luftfuktigheten i lagringsutrymmet är, desto snabbare laddas batteriet ur.

För att säkerställa att batterierna inte tillåts ladda ur till en punkt där de skadas (sulfateras) eller får kortare livslängd, måste laddningsdatumet på batteriets bakre dekal regelbundet kontrolleras. Spänningskontroller ska genomföras på batterier med mindre än fyra månader återstående livslängd. Det är viktigt att lagret omsätts på rätt sätt: först in, först ut. Detta gäller framför allt produkter som omsätts långsamt. Batterier med en spänning på eller under 12,35 V ska omedelbart laddas. Laddningen får inte ske med snabbladdare, eftersom sådan utrustning inte laddar ett delvis sulfaterat batteri effektivt. Följden kan bli kraftig gasning och skador på fogarna i det aktiva materialets galler inuti batteriet. Dessa delar har avgörande betydelse för batteriets livslängd. Använd helst en laddningshastighet som anges i ”rekommenderad laddningshastighet och laddningsperiod” beroende på batterityp och instruktionerna i katalogen. Det rekommenderas att batterierna får stå minst tre timmar efter laddning så att eventuellt inneslutna gaser i det övre batterihöljet kan avvika till atmosfären. När ett batteri har laddats ska laddningsdatumet på den bakre dekalen uppdateras med ett datum som ligger sex månader efter första laddningsdatumet genom att en skåra görs på dekalen.BATTERIPROBLEM (INTE TILLVERKNINGSFEL)

Fysiska skador
Om ett batteri lagras, hanteras eller monteras på fel sätt, eller om kablarna knackas fast på polerna samt om kablarna inte är korrekt fastsatta, så kommer batterihöljet och/eller polerna att skadas.
Detta är inte ett tillverkningsfel.* Observera att alla batterier som hämtas och levereras från Yuasas lager i Storbritannien fotograferas före leverans för att säkerställa att våra kvalitetsmål uppfylls.

Sulfatering
Om ett batteri får stå urladdat i eller utanför ett fordon under en längre tid uppstår en kemisk reaktion som permanent försämrar batteriets prestanda och livslängd. Denna process kallas för sulfatering.

Sulfateringen syns på att den positiva plattan har en vitgrå beläggning medan den negativa plattan har en ickemetallisk glans. I det flesta fall betyder detta att batteriet inte är driftsdugligt. Om man försöker ladda batterier som lämnats urladdade skadas gallret och de aktiva materialens gränsytor, även om laddningen sker mycket långsamt. Det kan även bildas beläggningar inom separatorerna som ger upphov till kortslutning.

Skadan kan uppstå vid lagring eller när batteriet monteras i ett fordon (eller utrustning) som inte använts under en tid, till exempel en traktor, en fritidsbåt eller ett flygplatsfordon. Batteriet kan även skadas i en uppställd bil eller lastbil trots att det är anslutet. Orsaken är att batteriet ständigt töms av larm, klocka, lampor som lämnats påslagna och därigenom tömmer batteriet till lägsta möjliga laddningsnivå. Ju längre tid detta pågår, ju större blir sulfateringen på plattorna.

Sulfateringen hämmar de elektrokemiska reaktionerna i batteriet mellan plattornas aktiva material och syran.
Detta är inte ett tillverkningsfel.

Slitage
När batteriet cyklas, dvs. laddas och urladdas, sätts de aktiva materialen i batteriplattorna i rörelse för att den lagrade elektriciteten i batteriet ska frigöras. Varje gång batteriet laddas och urladdas tappar plattorna permanent en mindre mängd aktivt material.

Eftersom batteriets verkliga livslängd beror på många faktorer, som exempelvis temperatur, batteriets drifttillstånd vid laddning och användningstid, är det omöjligt att förutsäga batteriets kortaste eller längsta livslängd på fältet. Den normala åldringsprocessen gör att batteriets kapacitet efter hand försämras och till sist når en punkt där batteriet inte längre kan starta fordonet eller utrustningen. Moderna bilar med bränsleinsprutning startar mycket snabbare och använder normalt en yturladdning från batteriplattorna. Det innebär att ett oväntat fel på batteriet vanligen upptäcks först när batteriet frestas på, till exempel en kall morgon eller sedan fordonet stått stilla över en helg.
Detta är inte ett tillverkningsfel.

Det är alltid bäst att utnyttja möjligheten till kostnadsfria batterikontroller inför den kalla årstiden eller en längre tids parkering på exempelvis en flygplats.

Djupcykling
Varje gång batteriet laddas och urladdas går en mindre mängd aktivt material förlorat, precis som ovan. Om batteriet utsätts för en djupurladdning (mer än 35 %) följt av en snabb laddning accelererar denna process. Om laddningen inte helt återställer urladdningscykeln får batteriet försämrad prestanda. Följden kan bli att syra koncentreras mellan plattorna där den ger upphov till korrosion och prestandaförlust.

Spänningen förblir låg (under 12,4 V) även efter laddning, men en kontroll visar vanligen att cellernas syravikt är jämnt fördelad i hela batteriet.
Detta är inte ett tillverkningsfel.

Överladdning
Om generatorregleringen inte är korrekt inställd, eller om det uppstår ett fel i styrkretsen för generatorspänningen, kan batteriet utsättas för onormalt stor laddning.

Om felet inte åtgärdas överhettas batteriet så att elektrolyten förångas. Överladdningen accelererar lossningen av aktivt material med följden att gallren och batteriet tappar prestanda. En undersökning av batteriet visar vanligen låg syranivå, en svart beläggning på påfyllningslocken samt en stark lukt. Generatorns laddningsspänning bör kontrolleras av en bilmekaniker.
Detta är inte ett tillverkningsfel.

Felaktiga krav
I syfte att minimera orättmätiga garantikrav har alla Yuasa-batterier ett unikt nummer på batteriets bakre dekal. Vi rekommenderar att detta nummer noteras på inköpsbeviset eller vid inköpsstället för att möjliggöra en dubbelkontroll i samband med garantihanteringen. Dekalen är manipuleringssäkert utformad.

Felaktig användning
De batterier som rekommenderas i Yuasas lista över användningsområden har samma eller bättre specifikationer än originalutrustningen. Om ett mindre eller svagare batteri monteras får batteriet kortare livslängd och fel uppstår tidigare. Felen är vanligen djupcykling eller för tidigt slitage.

Observera att ett AGM-batteri som monterats i ett fordon som originalutrustning av tillverkaren endast får bytas mot ett AGM-batteri.
Detta är inte ett tillverkningsfel.

Underladdning
Underladdning uppstår om batteriet inte tar emot tillräckligt med laddning för att återställas till fulladdat tillstånd. Detta förorsakar efter hand sulfatering. Detta fel kan uppstå om bilen endast används då och då för kortare turer eller med för många stopp och starter i stadstrafik. Underspänning uppkommer om generatorspänningen är låg (13,6-14,2 V), om generatorremmen inte är spänd eller om batterikablarna är slitna och förorsakar hög resistans. Rådgör med en bilelektriker i tveksamma fall.

BATTERIPROBLEM (TILLVERKNINGSFEL)

På grund av de höga kraven på OEM-marknaden i kombination med Yuasa-batteriernas höga standard i termer av teknik och produktion ligger tillverkningsfelen på en försumbar nivå.

Kortslutning/död cell
Förekommer vanligen inom en användningstid på tolv månader. En av cellerna uppvisar en markant lägre syravikt än övriga celler. Den defekta cellen kokar oftast synbart vid hög urladdning. Alla övriga celler uppvisar en acceptabel syravikt på 1,26 eller mer. Kortslutning/döda celler som uppstår senare under batteriets livslängd hänger vanligen ihop med att batteriet återställts efter sulfatering/överurladdning. Om grundorsaken är sulfatering kan syravikten mellan cellerna variera.

Invändigt brott
Batteriet har acceptabel specifik syravikt, men ingen spänning kan uppmätas. Kontrollera om det finns fysiska skador som kan ha orsakat ett invändigt brott.

SAMMANFATTNING

Under förutsättning att rätt batteri i rätt tillstånd används för rätt användningsområde så kommer antalet batteriproblem att bli minimalt. Alla batterier har en begränsad livslängd (annars skulle det inte finnas någon eftermarknad) och denna livslängd bestäms av de förhållanden som batteriet används i. Batterifel som förorsakas av sulfatering, slitage, djupcykling och fysiska skador är inte tillverkningsfel och täcks därför inte av Yuasas garanti. Under normala driftförhållanden kan ett batteri inte laddas ur av sig självt. Orsaken är vanligen något av följande:

 • Defekt generator, regulator eller startmotor.
 • Slirande rem (felaktigt inställd generatorrem)
 • Elfel, t.ex. hos en lampa i bagageutrymmet eller handskfacket, problem med gränssnittet mellan motorstyrdon och sensorer så att fordonet inte övergår till viloläge vid parkering i mer än fem minuter, eller fel i torkarmotor.
 • För omfattande användning av elektriska förbrukare – luftkonditionering, stereoanläggning (felaktigt ansluten direkt till batteriet) etc.
 • Lång stilleståndstid utan laddning
 • Fordonets lampor och/eller varningsblinker har lämnats på.


Om ett batteri konsekvent används/lämnas i urladdat tillstånd når det till slut en punkt där det inte längre kan återställas genom en kontrollerad laddning. Detta tillstånd kallas djupurladdning/underladdning och är INTE ett tillverkningsfel. Om ett batteri ständigt djupurladdas genom att motorn ofta stoppas och startas, i kombination med att fordonets förbrukare används frekvent, och sedan inte laddas korrekt, kommer batteriet att tappa sin prestanda relativt snabbt. Detta kallas djupcykling/slitage och är inte ett tillverkningsfel. Alternativ batteriteknik samt andra lösningar för laddning och hantering måste hittas för dessa användningsområden.

CCA-testning med digitala konduktanstestare för batterier.
Det finns många olika handhållna, digitala konduktanstestare på marknaden. De ger ofta en bra indikation på problem, men du bör alltid tänka på följande:

 • De erbjuder ingen pålitlig metod för att kontrollera den fulla CCA-prestandan hos ett NYTT batteri, vilket delvis beror på de mätalgoritmer för batterikonditionen som används. Dessa testare är avsedda för att testa defekta eller begagnade batterier.
 • Testare av olika fabrikat, eller till och med olika modeller, kan ge olika resultat.
 • Olika tillverkningstekniker för batterier kan i hög grad påverka mätningen på en digital konduktanstestare, eftersom gemensamma algoritmer måste användas. Ett exempel: batterier som konstrueras för att hålla längre har ofta mer material och högre densitet och detta ger en lägre initial spänning, men längre urladdningstider. Digitala testare kan bara ge en realistisk bedömning av den initiala, interna resistansen i batteriet i batteriets aktuella tillstånd. Inte hur mycket material som finns tillgängligt. Detta kan orsaka avsevärda skillnader mellan det indikerade CCA-värdet och det verkliga CCA-värde som fastställs i ett laboratorium under verklig strömbelastning i enlighet med den specificerade batteristandarden.
 • CCA-värden kan mätas enligt en rad internationella standarder som SAE, EN, DIN eller IEC. Inom EU-standarden EN 50342: 2006 finns två krav: EN1 och EN2. Konduktanstestare är normalt kalibrerade enligt EN2-standarden. Men numreringssystemet ETN gör det svårt för vanliga konsumenter att förstå vilken standard som gäller för batteriet (Yuasa använder för närvarande SAE för att undvika förvirring).
 • Batterikablarnas och polanslutningarnas kondition kan påverka den handhållna testarens mätvärde.
 • Ett batteri som är två till tre år gammalt kan vara driftsdugligt i många år till, men slitaget kan medföra att konditionsvärdet endast blir 75 %. Omvänt kan ett djupurladdat batteri (eller ett batteri med partiellt brott invändigt) ge ett bra värde på CCA-skalan, samtidigt som en kontroll av snabburladdning eller kapacitet visar att batteriet är i dåligt skick. Obs! Testning i förening med laddningstestare bör övervägas om djupurladdning misstänks.


Sammantaget ger digitala konduktanstestare bäst indikation vid kontroll av misstänkta eller begagnade batterier bland testarna som finns på marknaden i dag. Men dessa instrument måste användas med hänsyn till ovannämnda punkter.

A. VISUELL KONTROLL

A1.0 Kontrollera garantitiden som gäller för batteriet och dess användningsområde.
• Garantitider och undantag anges i katalogen.
• A1.1 Kontrollera om kravet är berättigat.

Uppfylls garantivillkoren?
• JA - fortsätt till A2.0.
• NEJ - Avvisa kravet. A2.0

Läcker batteriet?
• NEJ - Gå till A4.0.
• JA - Gå till A3.0.

Syns någon utvändig skada vid läckagestället?
• NEJ - Fortsätt till A3.1.
• JA - Avvisa kravet. Fastställ orsaken till skadan. A3.1

Har batteriet fyllts på för mycket av kunden?
• NEJ - Acceptera kravet.
• JA - Avvisa kravet. A4.0

Är väggarna på batteriets ändar starkt uppsvullna?
• NEJ - Fortsätt till avsnitt B, batteritestning.
• JA - Avvisa kravet.
- Misstänkt överurladdning/överladdning.
- Sulfatering är inte ett tillverkningsfel.B1. DIGITAL TESTNING - ALLA BATTERIER

På grund av det ökande antalet slutna och helt underhållsfria batterier på marknaden går det inte alltid att mäta syravikten. Därför rekommenderar vi att batteriet testas med en erkänd digital konduktanstestare (Midtronics/Bosch BAT121). Batteripolerna måste vara rena för att resultatet ska bli meningsfullt. Om inga professionella konduktanstestare finns tillgängliga, se avsnitt A Visuell kontroll och avsnitt C Test av snabburladdning.

Midtronics

1. Välj testläge SAE.
2. Ange batteriets korrekta SAE-värde (märkt på dekalen på batteriets ovansida).
a. För marin- och fritidsbatterier används 4 x 20 timmars kapacitet, t.ex. test av 100 Ah marinbatteri vid 400 A.
3. Fortsätt till Test.
a. På den tidigare 415-modellen finns det ingen automatisk temperaturkompensering. En grads fall under +20 °C motsvarar ungefär 4 A förlust i Midtronics mätning.

BRA BATTERI
• Avvisa kravet.
- Batteriet är fulladdat och klart att användas.

BRA + LADDA
• Avvisa kravet.
- Ladda batteriet. Sedan är det klart att användas.

LADDA + GÖR OM TESTET
• Ladda batteriet och testa sedan på nytt.
• Om resultatet blir samma efter laddning:
• Avvisa kravet.
- Batteriet har utsatts för alltför frekvent laddning/urladdningscykling när det använts.
- Kontrollera om det finns fel i fordonets elsystem.
- Kontrollera om det finns elförbrukare som inte är OEM-delar.
- Kontrollera avseende extrem användning (minitaxi, leveransfordon).
- Livslängden kan minska avsevärt vid obalans mellan elektrisk belastning och laddning samt vid körning med start/stopp-teknik. Detta är inte tillverkningsfel.

BYT BATTERI
• Avvisa kravet.
- Batteriet har förlorat prestanda på grund av externa faktorer.
- Batteriet har förlorat en stor del av sin ursprungliga prestanda.
- Batteriet har förlorat prestanda på grund av externa faktorer som exempelvis överladdning, underladdning, djupcykling och slitage. Detta är inte tillverkningsfel.

DÅLIG CELL I BATTERIET
• Acceptera kravet.
- Batteriet är defekt. Byt batteriet i enlighet med garantivillkoren.
- OBS! Om flera garantikrav kommer från samma företagskund krävs närmare undersökning av hur batteriet används, speciellt om batteriet över- och underladdas.

TEST INTE MÖJLIG/KONTROLLERA ANSLUTNING
• Kontrollera testarens kablar (annat batteri) och se till att polerna är rena.
• Stäng av alla elförbrukare som fortfarande är anslutna till fordonet när batteriet testas.
• Kontrollera batterispänningen med en multimeter om spänningen > 0 V. Koppla loss batteriet från fordonet vid laddning/ny testning.

INGEN DISPLAY
• Kontrollera att batterispänningen = 0 V med en multimeter.
• Acceptera kravet.


Bosch BAT121

1. Välj läget SAE eller EN.
2. Ange 90 % av CCA-värdet (märkt på dekalen på batteriets ovansida).
a. För marin- och fritidsbatterier används 90 % av (4 x 20 timmars kapacitet enligt uppgiften på övre batteridekalen).
3. Fortsätt till Test.
a. Justering för temperatur
b. Obs! Mätvärdena hos Bosch- och Midtronics-testare varierar stort och därför rekommenderas att 90 % av märkvärdet används för Bosch-testare.

BRA BATTERI
• Avvisa kravet.
- Batteriet är fulladdat och klart att användas.

BRA + LADDA
• Avvisa kravet.
- Ladda batteriet. Sedan är det klart att användas.

LADDA + GÖR OM TESTET
• Ladda batteriet och testa sedan på nytt.
• Om resultatet blir samma efter laddning:
• Avvisa kravet.
- Batteriet har utsatts för alltför frekvent laddning/urladdningscykling när det använts.
- Kontrollera om det finns fel i fordonets elsystem.
- Kontrollera om det finns elförbrukare som inte är OEM-delar.
- Kontrollera avseende extrem användning (minitaxi, leveransfordon).
- Livslängden kan minska avsevärt vid obalans mellan elektrisk belastning och laddning samt vid körning med start/stopp-teknik. Detta är inte tillverkningsfel.

BYT BATTERI/INTE DRIFTSDUGLIGT
• Avvisa kravet.
- Batteriet har förlorat prestanda på grund av externa faktorer.
- Batteriet har förlorat en stor del av sin ursprungliga prestanda. Batteritestning forts.
- Batteriet har förlorat prestanda på grund av externa faktorer som exempelvis överladdning, underladdning, djupcykling och slitage. Detta är inte tillverkningsfel.

BYT BATTERI/KORTSLUTNING I CELL
• Acceptera kravet.
- Batteriet är defekt. Byt batteriet i enlighet med garantivillkoren.
- Obs! Om flera garantikrav kommer från samma företagskund krävs närmare undersökning av hur batteriet används, speciellt om batteriet över- och underladdas.

TEST INTE MÖJLIG/KONTROLLERA ANSLUTNING
• Kontrollera testarens kablar (på annat batteri) och se till att polerna är rena.
• Stäng av alla elförbrukare som fortfarande är anslutna till fordonet när batteriet testas.
• Kontrollera batterispänningen med en multimeter om spänningen > 0 V. Koppla loss batteriet från fordonet vid laddning/ny testning.

INGEN DISPLAY
• Kontrollera att batterispänningen = 0 V med en multimeter.
• Acceptera kravet.

B2. TEST AV SYRAVIKT - BATTERI MED BORTTAGBARA VENTILATIONSLOCK

I ett bra batteri ska syravikten (sg) vara samma i alla celler. Den förväntade toleransen mellan alla sex celler är 0,03 g/cc (t.ex. inom intervallet 1,26 g/cc till 1,29 g/cc).

 • När ett tomt batteri laddats kan otillräcklig laddning leda till att syran inte blandas tillräckligt över alla plattor. Använd en multimeter och kontrollera att den stabiliserade, uppmätta spänningen överensstämmer med spänningen som beräknats på basis av den uppmätta syravikten.
 • (Medelvärdet för uppmätt syravikt + 0,84) x 6 ska vara lika med den spänning som uppmäts med en digital multimeter. Om inte, fortsätt att ladda batteriet.


Syravikt 15 °C 1,25-1,28 g/cc Batteritillstånd Fullt Laddat - Fortsätt med Test
Syravikt 15 °C 1,20-1,25 g/cc Batteriet delvis laddat - Ladda innan du fortsätter
Syravikt 15 °C mindre än 1,20 g/cc Låg batteriladdning - ladda omedelbart. Batteriet kan eventuellt inte återställas, beroende på hur länge det lämnats på denna låga laddningsnivå.

B2.1 Har en cell lägre syravikt än de övriga?
• Exempel 1,26, 1,25, 1,25, 1,26, 1,26, 1,15
• JA - Acceptera kravet.
- Byt batteriet i enlighet med garantivillkoren.
• NEJ
- Fortsätt till B2.2.

B2.2 Är elektrolyten mörkbrun och/eller finns det bevis för alltför stor vattenförbrukning/frekventa påfyllningar?
• JA - Avvisa kravet.
- Skadat på grund av överladdning. Detta är inte ett tillverkningsfel. Kontrollera fordonets spänningsregulator.
• NEJ
- Fortsätt till B2.3.

B2.3 Om alla celler har samma syravikt, men ett värde lägre än 1,25 g/cc, ska batteriet laddas. Kan batteriet ta emot den rekommenderade laddningsströmmen (se katalogen) 1-2 timmar efter att laddningen påbörjats?
• NEJ - Avvisa kravet.
- Batteriet är svårt sulfaterat på grund av djupurladdning eller underladdning. Detta är inte ett tillverkningsfel. Kontrollera fordonets laddningssystem (fläktremmens spänning, generatorns regulator).
• JA
- Slutför den rekommenderade laddningen.
- Fortsätt till B2.4.

B2.4 Har alla celler samma syravikt och är den högre än 1,25 g/cc?
• NEJ
- Om alla celler har samma nivå, men lägre än 1,24 g/cc, ska laddningstiden förlängas med sex timmar.
- Om en cell har lägre syravikt än de övriga, gå tillbaka till B2.1.
• JA
- Fortsätt till C Test av snabburladdning.

C. TEST AV SNABBURLADDNING

Detta test får endast utföras om batterispänningen >12,5 V, annars ska batteriet laddas med rekommenderad laddningshastighet och laddningstid (se katalogen).

C1.0 Indikerar snabburladdningstestet att batteriet är BRA?
• JA
- Avvisa kravet.
• NEJ
- Fortsätt till C2.0.


Föll spänningen omedelbart till 0 V när urladdningstestet avslutades?
• JA
- Acceptera kravet (om det inte finns synliga skador på batteriet). Tillverkningsfel - invändigt anslutningsbrott. Byt batteriet i enlighet med garantivillkoren.
• NEJ - Vid slutet av testet visades 1,0 V till 9,0 V.
- Avvisa kravet. Detta är inte ett tillverkningsfel. Normal driftbetingad försämring.

När en digital testare ska användas

Spänningskontroll

CCA

Fel och tillstånd

Bedömning av nytt batteri

(före montering)

Ja

Nej

Ja

Testning av garantikrav

(före montering)

Ja

Ja

Ja

Kontroll av batterikondition

(före montering)

Ja

Ja

Ja

*Se förklaring av digitala konduktanstestare


OBS! Försök ladda batteriet om det fastställts att det är överurladdat. Men om batteriet lämnats på låg laddningsnivå under en längre tid är det mindre sannolikt att det kan återställas på grund av att stora sulfatkristaller avsätts på plattor och separatorer. Följden blir skador på gallret och kortslutningar i separatorerna när batteriet laddas.

B1 Användning av erkända digitala testare - batterier utan borttagbara ventilationslock
Vi rekommenderar att testet genomförs med en erkänd digital testare som exempelvis Midtronics eller Bosch typ 121.

B2 Konventionell testning - batteri med borttagbara ventilationslock

C1 Test av snabburladdning
(Batterispänningen måste överstiga 12,5 V innan ett test av snabburladdning inleds.)

Här kan du se pris, lagerstus och lägga artikeln i din kundvagn. I kundvagnen kan du sedan få reda på mer information om t.ex leveransdatum

Best.nr. Benämning Pris utan rabatt Val.just. pris Pris Saldo Antal