Uppförandekod - Code of Conduct

Uppförandekoden, som på engelska kallas Code of Conduct, består av riktlinjer för hur vi som företag ska bedriva vår verksamhet på ett etiskt, socialt och miljömässigt korrekt sätt.

Batteripoolens uppförandekod baseras på de 10 principerna från FN Global Compact. Koden täcker områden som mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Dessa områden utgör de grundläggande aspekterna av det ansvar som vi och alla koncernens företag förväntas ta. De centrala principerna i uppförandekoden är:

Mänskliga rättigheter

1. OEM stödjer och respekterar skydd för internationella mänskliga rättigheter.

2. OEM är inte delaktigt i brott mot mänskliga rättigheter.

Arbetsrätt

3. OEM upprätthåller föreningsfrihet i enlighet med lokal lagstiftning och alla medarbetare är fria att starta eller delta i facklig verksamhet. OEM erkänner rätten till kollektiva förhandlingar avseende anställningsvillkor. OEM följer arbetstidslagen och principen om levnadslön.

4. Alla former av tvångsarbete är förbjudet och medarbetare har rätt att avbryta sin anställning enligt lokal lagstiftning eller anställningsavtal.

5. OEM tar avstånd från alla typer av barnarbete. Ingen person under 15 år ska anställas och vid särskilt krävande uppgifter krävs att personen är minst 18 år.

6. All diskriminering, oavsett etnicitet, hudfärg, kön, religion, politisk åsikt, nationell härkomst, socialt ursprung, ålder, funktionshinder, HIV/AIDS status, medlemskap i fackförening, och sexuell läggning, ska undvikas vid anställning eller yrkesutövning. Fysiska eller psykiska trakasserier är strängt förbjudna.

Miljö

7. OEM stödjer försiktighetsprincipen gällande miljörisker: ”Där det finns hot om allvarlig eller oåterkallelig skada, får brist på fullständig vetenskaplig säkerhet inte användas som ett skäl för att skjuta upp kostnadseffektiva åtgärder för att förhindra miljöförstöring”.

8. Innovativa lösningar som innebär minskad miljöbelastning uppmuntras och OEM tar aktivt initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande.

9. OEM uppmuntrar utveckling och spridning av miljövänlig teknik. Hållbar utveckling är ett nyckelord och OEM arbetar med miljöfrågor utifrån ett förebyggande perspektiv.

Anti-korruption

10. OEM arbetar mot korruption i alla dess former, inklusive utpressning och bestickning, samt med att proaktivt utveckla strategier och konkreta program för att ta itu med korruption såväl internt som i koncernens försörjningskedjor.

11. OEM arbetar för att förhindra och undvika alla typer av intressekonflikter genom bland annat riktlinjer för intern representation och gåvor så väl som attestregler. 

Ladda hem Uppörandekod (SE) | Download Code of Conduct (EN)

Kundsupport & order

Ställ en fråga eller lägg en order - vår kundsupport hjälper dig!

phone 075-242 43 00

Skicka e-post Skicka e-post

comments Öppna chat

Batteripoolen sortiment

Välkommen till Batteripoolen AB!

Batteripoolen AB är en nordisk distributör av kvalitetsbatterier, solenergiprodukter och tillbehör.  Vi förser ert företag med allt från stationära och traktionära batterier till start- & förbrukningsbatterier.

Via denna sida levererar vi endast till registrerade företag, så är du privatperson så hänvisar vi dig istället till vår konsumentsida eller någon av våra återförsäljare.