Uppförandekod - Code of Conduct

Uppförandekoden (från engelskans Code of Conduct) är riktlinjer för hur vi som företag bedriver vår verksamhet på ett etiskt, socialt och eller miljömässigt riktigt sätt. Välj önskat språk nedan för att ladda ner dokumenten.

Områden med högsta prioritet

 1. Mänskliga rättigheter
  Batteripoolen stödjer och respekterar de internationellt erkända mänskliga rättigheterna och är aldrig delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.
 2. Anti-korruption
  Batteripoolen står för ärlighet, integritet och ansvarsfullhet. Detta gör att alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning, aldrig tolereras.
 3. Miljöansvar
  Innovativa lösningar som innebär minskad miljöbelastning uppmuntras och Batteripoolen tar aktivt initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande.

Övriga områden

 1. Föreningsfrihet
  I enlighet med lokal lagstiftning är alla medarbetare fria att starta eller delta i facklig verksamhet. Batteripoolen erkänner rätten till kollektiva förhandlingar avseende anställningsvillkor.
 2. Tvångsarbete
  Alla former av tvångsarbete är förbjudet och medarbetare har rätt att avbryta sin anställning enligt lokal lagstiftning eller anställningsavtal.
 3. Barnarbete
  Batteripoolen tar avstånd från alla typer av barnarbete. Ingen person under 15 år ska anställas och vid särskilt krävande uppgifter krävs att personen är minst 18 år.
 4. Diskriminering
  Mångfald bland Batteripoolens medarbetare uppmuntras och ingen oavsett ras, hudfärg, kön, sexuell läggning, nationalitet, familjestatus, religion, politisk uppfattning, etnisk bakgrund, social bakgrund, social status, ålder, facklig tillhörighet eller handikapp ska diskrimineras. Fysiska eller psykiska trakasserier är strängt förbjudna inom OEM.
 5. Förebyggande miljöåtgärder
  Hållbarhet är ett nyckelord för Batteripoolen och ändliga resurser undviks så ofta som möjligt. Batteripoolen arbetar med miljöfrågor utifrån ett förebyggande perspektiv, vilket innebär prioritering av miljövänliga lösningar och undvikande av miljöbelastande ämnen så långt det är möjligt.
 6. Konsumenträttigheter
  Batteripoolen agerar alltid enligt god affärssed när affärsuppgörelser görs med konsumenter. Batteripoolen säkerställer också att varor och tjänster motsvarar legala krav.
 7. Konkurrens
  Batteripoolen följer lokal lagstiftning och medverkar inte i konkurrensbegränsande uppgörelser.

Ladda hem vår Uppförandekod

Ladda hem Uppörandekod (SE)
Download Code of Conduct (EN)

Kundsupport & order

Ställ en fråga eller lägg en order - vår kundsupport hjälper dig!

phone 075-242 43 00

Skicka e-post Skicka e-post