Våra hållbarhetsmål

Vi på Batteripoolen vill arbeta för och sträva efter en hållbar utveckling. Fokus i vårt hållbarhetsarbete är att skapa en ekonomisk stabilitet med en lönsam tillväxt, minska negativ miljöpåverkan, hålla en hög affärsetik och vara en attraktiv och hälsosam arbetsplats.

Medarbetarnas dagliga engagemang gör skillnad och är en förutsättning för Batteripoolens framgång. En viktig del i hållbarhetsarbetet är därför att vara en arbetsplats där man trivs, utvecklas och känner stolthet för att representera. Vill ni veta hur vi ska uppnå dessa mål, kan läsa mer om detta på denna sida.

Hållbarhetsmål kopplade till Agenda 2030

Batteripoolen ingår i den börsnoterade koncernen OEM International AB som inför 2021 införde ett utvecklingsprogram inom hållbarhet för att tydligare definiera, målformulera och intensifiera hållbarhetsarbetet inom koncernen. En hållbarhetsgruppering tillsattes med representanter från de största bolagen och marknaderna för att skapa en bred delaktighet.

Det första steget i arbetet var att genomföra en intressent- och väsentlighetsanalys för att skapa möjlighet att ta fram nya övergripande hållbarhetsmål. Målen är kopplade till Agenda 2030 och några av dessa 17 mål. Vi på Batteripoolen har utifrån detta tagit fram egna mål och aktivitetsplaner som kopplar till dessa övergripande mål.

Resultatet av väsentlighetsanalysen

Mål 5 – Jämställdhet
Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Prioriterade mål

Utifrån intressent- och väsentlighetsanalysen samt vad som är väsentligt och möjligt för koncernen att påverka har hållbarhetsgruppen tagit fram fyra prioriterade hållbarhetsmål. Genom analysen får vi fyra prioriterade områden som täcker in alla tre aspekter av hållbarhet;

  • Miljömässigt ansvarstagande
  • Ekonomiskt och etiskt ansvarstagande
  • Socialt ansvarstagande

Våra hållbarhetsmål


jämställdhet

Mål 5:
Jämställdhet

”Vi ska ha en inkluderande arbetsmiljö där alla har lika stor möjlighet utifrån sin kvalifikation för arbetet oberoende av kön”.

Alla medarbetare på Batteripoolen uppmuntras att påverka sin karriär genom nyfikenhet, innovation och engagemang. Vi arbetar kontinuerligt med att utbilda medarbetare och utveckla styrdokument med jämställdhetsfrågor för att skapa en kultur som passar alla.

Historiskt sett är vår bransch mansdominerad men vi strävar efter en jämnare könsfördelning inom alla våra arbetsroller. Mot denna fakta har vi ytterligare en uttalad målsättning att totalt sett öka andelen kvinnor vid ledande befattning.

Anständiga arbetsvillkor

Mål 8:
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

”Vi ska säkerställa en hållbar ekonomisk tillväxt samt värna om anständiga arbetsvillkor hos såväl Batteripoolen som leverantörer”.

Vårt mål är att alla medarbetare ska trivas på sin arbetsplats, både på Batteripoolen och hos våra leverantörer. Vi värnar om en arbetsmiljö som främjar kreativitet och eget ansvar samt arbetar aktivt för att erbjuda tjänster för unga talanger. Det ser vi som en grund för hållbar ekonomisk tillväxt.

Koncernen har en uppförandekod som bygger på de 10 principer som tagits fram inom ramen för FN:s Global Compact. I uppförandekoden betonas vikten av mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption. Vår uppförandekod ställer således krav på våra leverantörer att gå i linje med den och följa lagstadgade krav som exempelvis RoHs, Reach och SCIP. Varje år genomför vi därför en uppföljning hos våra leverantörer för att främja anständiga arbetsvillkor.

hållbar industri

Mål 9:
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

”Vi ska genom hög produkt- och applikationskunskap påverka kundens val av komponenter och lösningar utifrån ett hållbarhetsperspektiv”.

Batteripoolens stora konkurrensfördel är medarbetares kompetens och engagemang. Hög och djup produktkunskap med tydligt säljfokus ger goda förutsättningar för en konstruktiv dialog med våra kunder.

Vi arbetar kontinuerligt med att informera och underlätta för kunder om återvinning i de fall det är möjligt. Alla genomförda leverantörsutvärderingar ska även utvärdera leverantörens och produkternas mest betydande miljöaspekter och produkters kvalitetsutfall.

Batteripoolen är anslutna till BlyBatteriRetur och uppfyller därmed kraven i förordningen om producentansvar för blybatterier. Vi är även anslutna till El-kretsen för avfallshantering av litium-, nickelmetallhybrid (NIMh)- och nickelkadmium (NiCd)-batterier/celler.

bekämpa klimatförändringar

 Mål 13:
Bekämpa klimatförändringarna

”Vi ska bidra till minskad klimatpåverkan genom att reducera koldioxidutsläppen”.

Vårt miljöarbete styrs av en vilja att påverka miljön så lite som möjligt genom att hushålla med resurser. Fokus ligger på att minska miljöpåverkan genom krav på våra tillverkares materialval i produkter och förpackningar samt ett ökat miljöfokus på transporter av varor och personal.

Ytterligare har vi interna mål att teckna elavtal med 100% förnyelsebar el för alla våra lokaler inom bolaget från och med 2022. Vårt centrallager i Tranås har en elproduktion via solpaneler som årligen levererar över 55 000 kWh.

Kundsupport & order

Ställ en fråga eller lägg en order - vår kundsupport hjälper dig!

phone 075-242 43 00

Skicka e-post Skicka e-post

comments Öppna chat